Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
logo   Μετρο 22 Πληροφορίες Ανακοινώσεις

Μετρο 22 - Στήριξη σε κτηνοτρόφους

Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Είσοδος   mdi-arrow-right-circle
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 89.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
mdi-message-text

Ανακοινώσεις

01/01/2023 13:00 Εκδόθηκε αναθεωρημένη 1η κατάταξη (1β)

24/02/2023 13:00 Εκδόθηκε αναθεωρημένη 1η κατάταξη (1γ)

28/02/2023 12:00 Πραγματοποιήθηκε η 2η πληρωμή δικαιούχων στο Μέτρο 22, συνολικού ύψους 1.223.565,50 ευρώ.

28/02/2023 12:00 Ολοκληρώθηκε και η εξέταση των ενστάσεων με την έκδοση της σχετικής τροποποίησης απόφασης ένταξης (αρ. 719/28-02-2023, ΑΔΑ 9Α214653ΠΓ-ΗΔΔ)

01/03/2023 12:00 Εκδόθηκε η κατάταξη (2) βάσει της αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών

16/03/2023 12:00 Αναρτήθηκε 2η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 22

24/03/2023 14:00 Εκδόθηκε η 1η κατάταξη (2.1) της 2ης Πρόσκλησης με ταυτόχρονη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών

Πληροφορίες

Προκηρυσσόμενο Μέτρο

Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 και ειδικότερα οι δράσεις:

  • Υπομέτρο 1: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα εκτατικής αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας.
  • Υπομέτρο 2: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους των τομέων εντατικής αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας.

Στόχοι του Μέτρου

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικότερα την μεγάλη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών που οδηγεί σε μεγεθυμένο κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία, επηρεάζοντας σημαντικά και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Το μέτρο συνεισφέρει στην προτεραιότητα 2: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης 2Α: «Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας».

Πεδίο εφαρμογής

Το μέτρο αφορά στους κλάδους αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας (Υπομέτρο 1 & 2) καθώς επίσης και στους κλάδους πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρνιθες) και χοιροτροφίας (Υπομέτρο 2).

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια ευρώ (89.000.000€) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και του μεγεθυμένου κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Αρμόδιοι φορείς

Αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση, εφαρμογή, έλεγχο και πληρωμή Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022, έχουν οριστεί:

  • Φορέας Διαχείρισης του Μέτρου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ).
  • Οργανισμός Πληρωμής του Μέτρου είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Σχετικά: